Disclaimer en Algemene Gebruiksvoorwaarden


In deze disclaimer wordt verstaan onder:

* De Website dan wel webpagina: IJsberenforum.nl of iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden

* De uitgever: De bevoegde uitgever van de webpagina/site

* Gebruik(en): Onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren)

* U : De al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina/site gebruikt

* De inhoud : Onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten

* Schade: Directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer zijn van toepassing op de website www.ijsberenforum.nl. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer na te leven en te aanvaarden.

U bent door uw gebruik van dit forum, het ermee eens dat u geen materiaal zult posten dat vals, lasterlijk, onnauwkeurig, verkeerd, vulgair, haatvol is, obsceen, kwetsend, bedreigend, inbreuk makend op de privacy van een persoon, porno materiaal, of anders in schending van om het even welke wet van Nederland. U komt ook overeen om om het even welk niet te posten copyrighted materiaal tenzij u het auteursrecht bezit of u hebt geschreven de toestemming van de eigenaar van materiaal copyrighted. Spam, flooding , kettingbrieven, piramideregelingen, en de verzoeken daartoe zijn ook verboden op dit forum.

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina/site regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina/site in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina/site of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De uitgever mag de webpagina/site naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina/site gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina/site of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al het geen U vanuit de webpagina/site verzendt en toezendt.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina/site te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

xxx